dyrektor@dpskrowica.pl
Telefon:575 789 091
Zasady przyjęć i odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

 

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Opłata zostaje ustalona w formie decyzji administracyjnej. Koszt utrzymania 1 mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej wynosi 3 359,00 zł. Odpłatność została ustalona zgodnie z art. 60 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.

W pierwszej kolejności koszty pobytu w placówce pokrywa mieszkaniec, który płaci nie więcej niż 70% swojego dochodu zgodnie z art.61 ust. 2 pkt 2

Jeżeli mieszkaniec nie jest w stanie uiścić pełnej opłaty za dps to koszty obciążają kolejno małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodziców).

Wysokość opłat ponoszonych przez osoby zobowiązane określa art. 61 ustawy o pomocy społecznej określając, że:

a) w przypadku gdy małżonek, wstępni, zstępni są osobami samotnie gospodarującymi, a ich dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (634 zł), to kwota dochodu, która pozostanie po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium (tj. 1 902 zł),

b) w przypadku gdy małżonek, wstępni, zstępni są członkami rodziny, a posiadany dochód na osobę rodzinie jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w  rodzinie (514zł), kwota pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj. 1 542 zł);

W przypadku gdy rodzina nie jest w stanie ponosić odpłatności lub gdy osoba skierowana do domu pomocy społecznej nie ma osób zobowiązanych do pomocy, różnicę pomiędzy opłatą osoby skierowanej a kosztem pobytu ponosi gmina, z której osoba została skierowana, zgodnie z art. 61 pkt 2 ust. 3

Wszelkich informacji udziela:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów
tel.: 16 632 23 47, 16 632 16 84 wew. 30
e-mail: gopslubaczow@lubaczow.com.pl