dyrektor@dpskrowica.pl
Telefon:575 789 091
Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej z siedzibą: Krowica Lasowa 86, 37-625 Krowica Lasowa dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.dpskrowica.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Krowica Lasowej opublikowanej pod adresem www.dpskrowica.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2018-02-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31.

Dane teleadresowe jednostki:

Dom Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej:
Telefon: +48 575 789 091,
REGON: 380781520,
E-mail: dyrektor@dpskrowica.pl,
Adres korespondencyjny: Krowica Lasowa 86, 37-625 Krowica Lasowa.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa Domu Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości,

– dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego,

– brak możliwości odsłuchania opublikowanych treści.

Deklarację dostępności sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez podmiot oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony http://checkers.eiii.eu, z którego wynika, że strona www.dpskrowica.pl spełnia wymagania w 98,11 %.

Ułatwienia na stronie:

 1. możliwość zmiany wielkości tekstu,
 2. wyłączenie kolorów,
 3. zmiana kontrastu,
 4. odwrócone kolory,
 5. jasne tło,
 6. podświetlane linki,
 7. czytelna czcionka,
 8. informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały,
 9. możliwość resetowania ustawień,
 10. Serwis został zbudowany w oparciu o „Responsive Web Design” (RWD). Oznacza to, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. W urządzeniach mobilnych takich jak smartfony i tablety serwis jest czytelny i przyjazny w obsłudze.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest: Patrycja Mulawa, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej, e-mail: dyrektor@dpskrowica.pl, tel. 575 789 091.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Wniosek powinien zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba składająca wniosek zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Można zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, przedstawienia kserokopii dokumentu, wysłania dokumentu w formie papierowej, itp.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony mają zastosowanie przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Skarga rozpatrywana jest przez podmiot, który odmówił zapewnienia dostępności cyfrowej w terminie miesiąca od jej otrzymania. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich – link do strony www.rpo.gov.pl, Biuro rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, biurorzecznika@brpo.gov.pl, Tel. +48 800 676 676 (połączenie jest bezpłatne z telefonów stacjonarnych oraz telefonów komórkowych), w poniedziałki w godz. 10.00-18.00, oraz wtorek – piątek w godz. 8.00-16.00.

Dostępność architektoniczna:

Do budynku prowadzi pięć wejść. Do jednego wejścia prowadzą schody i podjazd przy którym znajduje się rampa z nawierzchnią antypoślizgową i poręczą, przeznaczona dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Drugie wejście zostało zabezpieczone poręczami, wykonane przy wyjściu ewakuacyjnym od strony ogrodu i dostępna jest z korytarza przy pomieszczeniu kuchni. Do pozostałych wejść prowadzą schody. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Obszar recepcyjny umiejscowiony w obszernym holu wyposażonym w miejsca spoczynkowe i przestrzeń dla wózków inwalidzkich. Korytarze wewnątrz budynku przystosowane do przemieszczania się osób niepełnosprawnych.

W DPS nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, natomiast każda osoba niepełnosprawna może skorzystać z przewodnika, którym jest osoba pełniąca dyżur w recepcji przy wejściu do budynku.

Budynek posiada windę zlokalizowaną w środku budynku. Dla osób na wózkach dostępne są szerokie korytarze, odpowiednio dostosowane łazienki na każdym poziomie budynku, system przyzywowo – alarmowy i  system przeciwpożarowy.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania spraw w Domu.

W celu skorzystania z usług tłumacza, należy zgłosić ten fakt w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowaną rozmową lub wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać poprzez jedną z następujących form:

 • e-mailem na adres: dyrektor@dpskrowica.pl
 • listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Dom)
 • telefonicznie – za pośrednictwem osoby trzeciej na numer 575 789 091

Usługa tłumacza dla osób niepełnosprawnych jest bezpłatna. Na życzenie przygotujemy także informacje w tekście łatwym do czytania i zrozumienia.

Skip to content