dyrektor@dpskrowica.pl
Telefon:575 789 091

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej

ogłasza nabór na wolne stanowisko

terapeuty zajęciowego

 

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI OGŁASZAJĄCEJ NABÓR:

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej

Krowica Lasowa 86

37-625 Krowica Sama

Tel. 575 789 091

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie n w/w stanowisku.
 6. Wykształcenie wyższe w zakresie – pedagogika terapeutyczna, specjalna, oligofrenopedagogika, psychologia lub wykształcenie wyższe pokrewne lub studia podyplomowe w zakresie – terapia zajęciowa

 

 1. Doświadczenie zawodowe: wymagany staż pracy – 1 rok pracy na stanowisku terapeuty zajęciowego.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. umiejętność pracy zespołowej;
 2.  umiejętność organizowania pracy własnej;
 3.  umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków;
 4.  samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 5.  odporność na sytuacje stresowe;
 6.  umiejętność współdziałania i współpracy;
 7. zdolności artystyczne, manualne, organizacyjne;
 8. prawo jazdy kat. B;
 9. dobra znajomość obsługi komputera.

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 1. Przygotowanie zajęć pod względem materialnym oraz przygotowanie stanowiska pracy.
 2. Prowadzenie zajęć manualnych, czytanie opowiadań, dyskusja na określone tematy, rozmowy indywidualne,
 3. Realizacja planów opieki indywidualnej.
 4. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zajęć przez mieszkańców,
 5. Zabezpieczenie mieszkańców uczestniczących w zajęciach przed nieszczęśliwym wypadkiem, przestrzeganie przepisów bhp i p. poz.
 6. Bieżące prowadzenie dziennika terapii oraz sporządzanie miesięcznych planów pracy wg których prowadzone będą zajęcia terapeutyczne.
 7. Ścisła współpraca z pracownikami pierwszego kontaktu, opiekunami, pielęgniarkami.
 8. Współudział z psychologiem i pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu konfliktów między mieszkańcami.
 9. Pomoc w organizowaniu imprez kulturalnych i innych.
 10. Organizowanie wystaw prac mieszkańców, pomoc w dekorowaniu Domu.
 11. Doprowadzanie i odprowadzanie mieszkańców na zajęcia terapeutyczne.
 12. Dbałość o wygląd estetyczny uczestników terapii.
 13. Uczestniczenie w życiu Domu.
 1. Prowadzenie dziennika zajęć.
 2. Dokonywanie okresowej oceny efektów terapii i przygotowywanie wynikających z oceny wniosków.
 3. Stały kontakt z personelem Domu wykonującym inne funkcje.
 1. Udział w naradach personelu organizowanych przez administrację Domu.
 2. Realizowanie zadań wynikających z założeń organizacyjnych Domu.
 3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez czynny udział w organizowanych szkoleniach i samokształcenie.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. List motywacyjny,
 2. Życiorys ( CV),
 3. Udokumentowany przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia).
 4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz zdobyte kwalifikacje zawodowe ( kserokopie dyplomów),
 5. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 6. Kwestionariusz osobowy zał. 1.
 7. Oświadczenie o obywatelstwie polskim – zał. 2
 8. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych. – zał. 3
 9. Oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe. – zał. 4.
 10. Oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska. Zał. 5.
 11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji – zał. 6.

Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

INFORMACJE DODATKOWE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 0%.

 

Przewidywany termin zatrudnienia: 01.07.2019 r.

Forma zatrudnienia – umowa o pracę.

Wymiar czasu pracy –  1 etat.


Miejsce zatrudnienia: Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej, Krowica Lasowa 86, 37 – 625 Krowica Sama.

 

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów w zamkniętej kopercie z napisem „ NABÓR NA STANOWISKO TERAPEUTY ZAJĘCIOWEGO”. Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji.

Dokumenty należy złożyć  w terminie do dnia 17.06.2019 R. do godz. 15.30. W przypadku nadesłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentacji do DPS w Krowicy Lasowej.

Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Aplikacje / dokumenty nie podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata lub zawierające braki zostaną odrzucone.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU umieszczona będzie na stronie internetowej https://dpskrowica.pl/ogloszenia/ oraz na tablicy informacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej.

 

 

ZAŁ. NR 1 – Kwestionariusz osobowy

ZAŁ. NR 2 – oswiadczenie-obywatelstwo

ZAŁ. NR 3 – Oswiadczenie_o_korzystaniu_z_pelni_praw_publicznych

ZAŁ. NR 4 – oswiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sadu za umyslne przestepstwo ściagne z oskarżenia publiczncego lub umyślne przestepstwo skarbowe

ZAŁ. NR 5 – oświadczenie stan zdrowia

ZAŁ. NR 6 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych nr 6

Skip to content