dyrektor@dpskrowica.pl
Telefon:575 789 091

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 25 lipca 2020 r.
NAZWA I ADRES JEDNOSTKI OGŁASZAJĄCEJ NABÓR NA STANOWISKO MŁODSZEGO OPIEKUNA:
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej
Krowica Lasowa 86
37-625 Krowica Sama
Tel. 575 789 091
WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe.
4. Nieposzlakowana opinia.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie n w/w stanowisku.
6. Wykształcenie: posiadanie średniego wykształcenia.
7. Doświadczenie zawodowe: mile widziane.
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Umiejętność pracy w zespole.
2. Umiejętność organizowania pracy własnej.
3. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy.
4. Odporność na sytuacje stresowe.
5. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych.
6. Cierpliwość oraz wysoki poziom kultury osobistej w kontakcie z drugim człowiekiem.
7. Dyspozycyjność.
8. Zaangażowanie.
9. Punktualność.
ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
1. Pomoc osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokojeniu jej podstawowych potrzeb życiowych.
2. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych chorego.
3. Podejmowanie kompleksowej współpracy z zespołem wspierająco – aktywizującym.
4. Aktywizowanie Mieszkańców do zwiększenia swojej samodzielności życiowej.
5. Pomoc Mieszkańcom w utrzymaniu ich ciała w czystości.
6. Pomaganie i towarzyszenie Mieszkańcom w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej.
7. Wykonywanie zabiegów higienicznych oraz utrzymywanie w czystości i estetyce łóżko oraz najbliższe otoczenie Mieszkańców.
8. Pomoc Mieszkańcom w zaspokajaniu potrzeb związanych z odżywianiem, wydalaniem, utrzymaniem aktywności ruchowej, w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego.
9. Ścisła współpraca z pracownikami pierwszego kontaktu, instruktorami ds. kulturalno-oświatowych, pielęgniarkami.
10. Dbałość o wygląd estetyczny uczestników.
11. Pomoc Mieszkańcom w rozwiązywaniu codziennych problemów.
12. Dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców.
13. Dbanie o sprawność fizyczną i psychiczną mieszkańców.
14. Dbanie o odzież, obuwie i mienie Mieszkańców oraz utrzymanie ich w należytej czystości i porządku.
15. Postępowanie zgodnie z zasadami etyki.
16. Opracowywanie i realizacja indywidualnych planów wsparcia Mieszkańców.
17. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zajęć przez mieszkańców.
18. Wykonywanie innych czynności związanych ze stanowiskiem pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z Kodeksem Pracy i przepisami szczególnymi.
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. List motywacyjny,
2. Życiorys (CV),
3. Udokumentowany przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia),
4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz zdobyte kwalifikacje zawodowe (kserokopie dyplomów),
5. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
6. Kwestionariusz osobowy zał. 1.
7. Oświadczenie o obywatelstwie polskim – zał. 2
8. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych. – zał. 3
9. Oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe. – zał. 4.
10. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska – zał. 5.
11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji – zał. 6.

Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
Oferty należy składać w terminie do 31.07.2020 r. do godziny 9:00 w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej, Krowica Lasowa 86, 37 – 625 Krowica Sama , pocztą lub osobiście (uwaga: liczy się data wpływu do DPS).
Informacje dodatkowe:

1. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
2. Wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.
3. Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiani.
4. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.
5. Szczegółowych informacji na temat naboru udziela Dyrektor DPS – Pani Patrycja Mulawa, tel. 575 789 091
6. Zatrudnienie w ramach realizacji projektu pod nazwą „Lepsze jutro” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Skip to content