dyrektor@dpskrowica.pl
Telefon:575 789 091

Załącznik nr 3 do Zarządzenia z dnia 25 lipca 2020 r.

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI OGŁASZAJĄCEJ NABÓR NA STANOWISKO FIZJOTERAPEUTY:

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej

Krowica Lasowa 86

37-625 Krowica Sama

Tel. 575 789 091

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie n w/w stanowisku.
 1. Wymagania formalne:
 1. Wykształcenie wyższe kierunkowe;
 2. prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty;
 3. co najmniej 3-miesięczne doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie w pracy z osobami starszymi,
 2. doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością,
 3. doświadczenie w pracy z osobami po przebytym udarze mózgu, cierpiących na Alzheimera, lub inne zespoły otępienne,
 4. znajomość ustawy o pomocy społecznej,
 5. znajomość problematyki dotyczącej wsparcia osób starszych,
 6. znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office
  w stopniu bardzo dobrym.
 1. Zakres obowiązków:
 2. organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych dla uczestników,
 3. organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych grupowych w zakresie terapii ruchowej, aktywizacji sportowej, rekreacji na rzecz uczestników,
 4. prowadzenie indywidualnej gimnastyki oraz terapii ruchowej uczestników,
 5. organizowanie działań wynikających ze świadczonych usług na rzecz podopiecznych,
 6. udział w tworzeniu i realizacji programów mających na celu usprawnienie podopiecznych,
 7. realizacja zadań wynikających z Regulaminu DPS oraz Indywidualnych Planów Działań podopiecznych,
 8. prowadzenie zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem różnorodnych form
  i metod pracy w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb uczestników,
 9. diagnozowanie potrzeb i problemów osoby starszej,
 10. kształtowanie pożądanych zachowań i postaw podopiecznych,
 11. dokonywanie okresowej oceny efektów terapii i przygotowywanie wynikających z oceny wniosków,
 12. współpraca ze specjalistami świadczącymi usługi na rzecz osób starszych,
 13. prowadzenie dokumentacji podopiecznych,
 14. inne zlecone przez Przełożonego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. List motywacyjny,
 2. Życiorys (CV),
 3. Udokumentowany przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia),
 4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz zdobyte kwalifikacje zawodowe (kserokopie dyplomów),
 5. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 6. Kwestionariusz osobowy zał. 1.
 7. Oświadczenie o obywatelstwie polskim – zał. 2
 8. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych. – zał. 3
 9. Oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe. – zał. 4.
 10. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska – zał. 5.
 11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji – zał. 6.

Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w terminie do 31.07.2020 r. do godziny 9:00 w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej, Krowica Lasowa 86, 37 – 625 Krowica Sama , pocztą lub osobiście (uwaga: liczy się data wpływu do DPS).

Informacje dodatkowe:

 1. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
 2. Wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.
 3. Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiani.
 4. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.
 5. Szczegółowych informacji na temat naboru udziela Dyrektor DPS – Pani Patrycja Mulawa, tel. 575 789 091
 6. Zatrudnienie w ramach realizacji projektu pod nazwą „Lepsze jutro” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 

 

 

 

Skip to content