dyrektor@dpskrowica.pl
Telefon:575 789 091

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia z dnia 25 lipca 2020 r.
NAZWA I ADRES JEDNOSTKI OGŁASZAJĄCEJ NABÓR NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI:
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej
Krowica Lasowa 86
37-625 Krowica Sama
Tel. 575 789 091
WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe.
4. Nieposzlakowana opinia.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie n w/w stanowisku.
6. Wykształcenie: posiadanie średniego wykształcenia – prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.
7. Doświadczenie zawodowe: mile widziane.
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Umiejętność pracy w zespole.
2. Umiejętność organizowania pracy własnej.
3. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy.
4. Odporność na sytuacje stresowe.
5. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych.
6. Cierpliwość oraz wysoki poziom kultury osobistej w kontakcie z drugim człowiekiem.
7. Dyspozycyjność.
8. Zaangażowanie.
9. Punktualność.
ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
1. Do obowiązków pielęgniarki dyżurującej w DPS w Krowicy Lasowej należy:
– wykonywanie zleconych przez lekarza zabiegów wg obowiązujących metod,
– wykonywanie otrzymywanych zleceń w należyty sposób i we właściwym czasie,
– podawanie mieszkańcom leków zleconych przez lekarza i dopilnowanie, aby leki były przyjęte przez chorego,
– odnotowywanie wykonywanych zleceń z dyżuru w prowadzonej dokumentacji,
– sporządzanie sprawozdań w książce raportów pielęgniarskich z obserwacji o stanie zdrowia i zachowaniu mieszkańców,
-uzupełnianie codziennego rozchodu leków,
-wypisywanie, zamawianie i rejestrowanie środków ortopedycznych i pomocniczych dla mieszkańców,
– przygotowywanie mieszkańców wg otrzymanych zleceń do zabiegów i badań diagnostycznych,
– pobieranie na zlecenie lekarza materiałów do badań analitycznych,
– wykonywanie wszelkich czynności związanych z przyjęciem mieszkańców DPS (diagnoza skóry, ciała, waga, ciśnienie, choroby zakaźne, zapoznanie się z historią choroby zakładanie dokumentacji internistycznej i psychiatrycznej, wykonanie czynności higienicznych kąpieli mieszkańca itd.)
– prowadzenie rejestrów leków wypisywanych dla Mieszkańca internistycznych i psychiatrycznych (wykonywanie ksero recepty i ich wpisywanie do zeszytu, scan recept i przesyłanie do apteki. Po otrzymaniu dostawy zamówionych leków sprawdzanie dostarczonych leków z wykazem, zgodność ksero recept z fakturą, wpisywanie do zeszytu rejestr recept)
– prowadzenie zeszytów konsultacji psychiatrycznych i internistycznych,
– w przypadku gdy mieszkaniec wyjeżdża na przepustkę do domu rodzinnego pielęgniarka przekazuje osobie zabierającej mieszkańca informacje dotyczące pory, dawkowania leków, nazw leków itd.
– Rozliczanie się z leków psychotropowych,
– Prowadzenie rejestru leków internistycznych i psychotropowych,
-Dezynfekowanie i konserwowanie przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich, Pełna odpowiedzialność za bezpieczeństwo mieszkańca w czasie pełnionego dyżuru.
-Prowadzić systematyczne obchody całego oddziału podczas pełnienia dyżurów ze -szczególnym uwzględnienie drugiej zmiany – pory nocnej, gdzie obchód winien odbywać się nie rzadziej, niż co 2 godziny. Podczas drugiej zmiany zaleca się obchód wszystkich pokoi piętro, parter cały DPS;
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. List motywacyjny,
2. Życiorys (CV),
3. Udokumentowany przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia),
4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz zdobyte kwalifikacje zawodowe (kserokopie dyplomów),
5. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
6. Kwestionariusz osobowy zał. 1.
7. Oświadczenie o obywatelstwie polskim – zał. 2
8. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych. – zał. 3
9. Oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe. – zał. 4.
10. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska – zał. 5.
11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji – zał. 6.

Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
Oferty należy składać w terminie do 31.07.2020 r. do godziny 9:00 w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej, Krowica Lasowa 86, 37 – 625 Krowica Sama , pocztą lub osobiście (uwaga: liczy się data wpływu do DPS).
Informacje dodatkowe:

1. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
2. Wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.
3. Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiani.
4. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.
5. Szczegółowych informacji na temat naboru udziela Dyrektor DPS – Pani Patrycja Mulawa, tel. 575 789 091
6. Zatrudnienie w ramach realizacji projektu pod nazwą „Lepsze jutro” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Skip to content